pixabay

נתונים רשמיים של משרד החינוך שהתפרסמו לאחרונה חושפים את התמונה המלאה והמפתיעה בקרב בוגרי התיכונים ביישוב. את אחוז הזכאים הכללי לבגרות מוביל תיכון ע"ש נעמי שמר עם 90.4% כשאחריו תיכון אורט ע"ש יצחק רבין  עם 89.3%. את אחוז הזכאים לחמש יחידות אנגלית מוביל גם כאן התיכון ע"ש נעמי שמר עם 73% התמונה משתנה כשמדובר על אחוז הזכאים ל-5 יחידות מתמטיקה אותו מוביל התיכון ע"ש יצחק רבין עם 26.3% זכאים לעומת 13.8%זכאים בתיכון ע"ש נעמי שמר.כשמדובר על אחוז מצטיינים בבגרות מוביל תיכון אורט ע"ש רבין עם 8.6% הצטיינות לעומת 4.1% מצטיינים בתיכון אורט ע"ש נעמי שמר. 

לסיכום: מה היה לנו כאן? תיכון אורט ע"ש נעמי שמר בגן יבנה מוביל בפער של אחוז במספר הזכאים לבגרות לעומת תיכון אורט ע"ש יצחק רבין כשאת הזכאות ל- 5 יחידות לימוד במקצוע המתמטיקה מוביל תיכון ע"ש יצחק רבין שאף מוביל באחוז המצטיינים בתוצאות הבגרות.